วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีประวัติสังเขปดังนี้ แต่เดิมพื้นที่สภาพเสื่อมโทรมแห้งแล้ง เป็นบ่อขุดลูกลังขาย ทางหมู่บ้านสงวนไว้เป็นกองกลาง ประมาณ ๓ ไร่
            พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง และคณะผู้นำท้องถิ่น โดยมีนายทรงวุฒิ งามมีศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางรัตนา งามมีศรี อดีตนายาเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางธัญญาลักษณ์ จ้อยจรูญ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายชุมพล ปราชญ์วีระกุล นายกพุทธสมาคมจังหวัดแพร่ นายตาล อภัยกาวี นายแก้ว ธรรมสรางกูร นายคำมูล ถิ่นสุข คณะกำนันอาวุโส และบุคคลผู้มีเป็นกำลังสำคัญอีกหลายท่าน ตลอดถึงคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้พร้อมใจกันเลือกเนินเขาบริเวณดอยเด่นนางฟ้า ตำบลบ้านถิ่น เป็นสถานที่จัดตั้งพุทธอุทยาน พระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เนื่องในปีกาญจนาภิเษก ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ทำการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระครูศรีมลคลชยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ วัดชัยมงคลเป็นรองประธาน
            วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร โดยกรมการศาสนาได้รับอนุญาตให้พื้นที่ป่าสงวนสภาพเสื่อมโทรมจากกรมป่าไม้ เนื้อที่ที่อนุญาตแล้ว ๑๘๙ ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ขอซื้อสิทธิ์คืนจากราษฎรผู้จับจอง


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,484