บุคลากร พศจ.แพร่

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสาวอรปภา ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสันธิยา สุวรรณติวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี ปันเต็ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวกัญญรัตน์  ขัดสม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายพชรวัฒน์ กาวิชา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ อุตศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสุทนต์  ศุภนาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนราภัทร กอบกำ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายนฤเทพ ศรีจันทร์
พนักงานรักษาความสะอาด
นายนิคม ฟุ่มเฟือย
พนักงานขับรถยนต์
นายวรพล สำรอง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,681