พศจ.แพร่ ร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวนราภัทร กอบกำ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่, นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, คณะศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดูแลงานวิชาการ, และครูผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 505,681