ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายมณเฑียร คูคำมี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

 

ว่าง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ กาวิชา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอานัฎพงษ์ บุญภา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางจุฑารัตน์ อุตศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเสุทนต์  ศุภนาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชยพล สีงาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

   
นางสาวสุภาวดี ปันเต็ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสันธิยา สุวรรณติวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,405