บุคลากร พศจ.แพร่

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 

 

นางปูรณีนุช  ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

นายเอกราช เสมาทองนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นายพชรวัฒน์ กาวิชา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ อุตศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรพิมล ศิริวุฒิรังสรรค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 
นายเสุทนต์  ศุภนาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายชยพล สีงาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี ปันเต็ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
 
นางสาวนราภัทร กอบกำ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสันธิยา สุวรรณติวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 

 

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 118,230