ประชุมการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเวียงตั้ง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ครั้งที่ 7 /2564 เรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือวัดนาพูน ที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จังหวัดแพร่ การมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล เพื่อไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 และมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 10,000 บาท การใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีสร้างวัด พระธาตุปูตั๊บ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 25,556