ประชุมการดำเนินการตำบลต้นแบบของจังหวัดแพร่ ตามโครงการ กำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปี 2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายมณเฑียร คูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมและขอรับการสนับสนุนข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของตำบลต้นแบบ
ของจังหวัดแพร่ ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2565 โดยมีพันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ เป็นประธาน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,796